Úvod > ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě

Dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

Výrobce: V.A.P.K., s. r. o.
Pustiměř 709, 683 21 Pustiměř
IČ: 60737751

tímto prohlašuje na vlastní odpovědnost, že na výrobek:

Ocelové kouřovody V.A.P.K., s. r. o.

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností výrobcem s požadavky na bezpečnost výrobků.

Výrobek je určen pro připojování tepelných spotřebičů ke komínovým průchodům a slouží k odvodu spalin plynu, topných olejů a pevných paliv do maximální teploty 500°C s podtlakovým systémem provozu. Vyráběné díly kouřovodů (plechové rovné kouřové a odtahové roury s jmenovitou délkou 1000mm a plechová kouřová a odtahová kolena 90°) se dodávají bez povrchové úpravy s jmenovitými průměry v základní řadě 100-105-112-118-120-130-132-145-152-160mm. Pevné ocelové kouřovody EN 1856-2 T400 N1 D Vm L02045G (500) z ocelového plechu podle materiálové normy ČSN 411321 o minimální tloušťce 0,45 mm ve shodě s ČSN 734201, tabulka A,3, jsou určené pro třídy odolnosti proti působení kondenzátu D1,D2, D3.

Dále výrobce prohlašuje, že vlastnosti výrobku splňují všechny relevantní požadavky stanovené v nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (89/106/EHS), ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č.128/2004 Sb.

Tento výrobek pro určený účel použití za obvyklých podmínek a při dodržování instalace v souladu s návodem na montáž je schopen bezpečného užití.  

Při posouzení shody byla použita harmonizovaná norma :

Počáteční zkoušky typu výrobku provedly Notifikovaná osoba 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a PAVUS,a.s., autorizovaná osoba AO 216, notifikovaná osoba 1391.

Dále při posuzování byly použity dokumenty:

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12, odst.3, písm.c,d) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

V Pustiměři, 8. 11. 2008

© 2008 easyboy.cz